ALGEMENE VOORWAARDEN – BELFORT® BIER

 

1. Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege. Deze voorwaarden primeren op deze van de koper.

 

2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen Belfort® Bier – Philip Vandaele (de verkoper) en de klant (de koper), bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

 

3. Iedere overeenkomst wordt geacht afgesloten te zijn in Lennik - België. Iedere betaling wordt geacht gebeurd te zijn in Lennik - België.

 

4. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

 

5. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld. De overschrijding ervan geeft evenwel geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadeloosstelling.

 

6. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks per aangetekende brief aan ons worden gericht, binnen de 8 dagen na de levering. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de levering als definitief aanzien

 

7. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

 

8. Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 12% per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50.

 

9. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De overdracht van de risico’s gebeurt echter bij de levering. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

10. De verkoper behoud zich het recht voor om, zonder daarvoor enige motivering te moeten geven, de levering van diensten of goederen afhankelijk te maken van een voorafgaande betaling. De betaling van een factuur kan niet worden uitgesteld omwille van een klacht.

 

11. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en dit zonder ingebrekestelling, noch aanmaning.

 

12. Voor elke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

Er komen een Belg, een Nederlander en een Duitser een café binnen. Zegt de barman: "Zeg, is dit soms een mop of zo?!"